我们通过计算技术研究乐谱的转变。利用计算技术和数字媒体的数字乐谱正在全球范围内兴起,成为乐谱概念的下一个发展阶段。他们正在为世界各地的大量音乐家和音乐文化创造新的音乐体验、创新的作曲方法、新颖的表演机会以及更广泛的可访问性 ---- Wǒmen tōngguò jìsuàn jìshù yánjiū yuèpǔ de zhuǎnbiàn. Lìyòng jìsuàn jìshù hé shùzì méitǐ de shùzì yuèpǔ zhèngzài quánqiú fànwéi nèi xīngqǐ, chéngwéi yuèpǔ gàiniàn de xià yīgè fāzhǎn jiēduàn. Tāmen zhèngzài wèi shìjiè gèdì de dàliàng yīnyuè jiā hé yīnyuè wénhuà chuàngzào xīn de yīnyuè tǐyàn, chuàngxīn de zuòqǔ fāngfǎ, xīnyǐng de biǎoyǎn jīhuì yǐjí gèng guǎngfàn de kě fǎngwèn xìng